La Unitat Didàctica Jocs de Pati té com a objectiu millorar el moment d’esbarjo que suposa “l’hora del pati” tant als centres educatius com als centres de lleure o esport. El joc és una eina ideal per al desenvolupament dels infants i per les possibilitats d’interrelació amb els altres que ofereix. Si a més a més aquest joc és a l’exterior i en un pati adequat, obtindran beneficis físics i psíquics de jugar en entorns a l’aire lliure i natural. Des d’aquest punt de vista la línia que divideix el temps lectiu i el temps d’esbarjo es dilueix.
Totes les activitats proposades en aquest projecte educatiu tenen un denominador comú: l’educació en valors a través d’activitats i metodologies cooperatives. Amb jocs on tothom pugui participar, siguin quines siguin les seves capacitats, els infants aprenen a respectar la diversitat i poden interioritzar la inclusió com un valor que enriquirà a tota la comunitat.
Crear un pati transversal, participatiu i inclusiu és cosa de tots, i per això proposem 4 grups d’activitats on encabir diferents propostes de jocs i activitats. En tots els casos s’hauran de contemplar accions per a la inclusió de l’infant amb discapacitat, ja sigui per adaptació de metodologies, de material, de tasques, o bé a través d’altres variants participatives.
JOCS DEL MÓN
Jocs amb temàtiques relacionades amb diferents països o el mapa mundi per a que els alumnes s’apropin a altres cultures des d’una perspectiva diferent a l’habitual. A través del joc els participants van adquirint cohesió de grup i aprenen a entendre des d’una vessant humana la riquesa de la diversitat.
JOCS DE SALTAR I DE CORDA
Activitats proposades a través de petits grups heterogenis per aprendre a realitzar jocs i activitats de saltar tradicionals que mantenen vives pràctiques molt arrelades a la cultura i amb un gran valor sentimental dins el nucli familiar (entorn-família). Es tindran en compte sempre les adaptacions de tasques per a la persona amb discapacitat.

JOCS DE MANS I CANTATS
La tradició oral, les cantarelles que formen part de la cultura, de les nostres arrels ens apropa i ens acull per sentir-nos part de la comunitat, de la societat i de l’entorn. Aquests vincles es reforcen amb l’apropament a les persones a través de la interacció amb les mans. Els jocs de palmes i cantats estan plantejats des de pràctiques que es poden fer en el medi natural i molt sovint sense cap material específic.
DESAFIAMENTS FÍSICS COOPERATIUS
Els reptes plantejats des de l’aprenentatge cooperatiu creen dinàmiques molt participatives perquè totes les propostes es basen en el consens de tots els participants, que han de pensar i compartir idees sobre com realitzar el repte i executar les accions tal i com han acordat tots els participants des del respecte i la tolerància.

A qui es dirigeix ​​la proposta Jocs de Pati?
El projecte està dirigit especialment a professionals d’escoles, instituts i centres esportius, per d’ajudar a transformar els espais de lleure en moments plurals, que incloguin tota la diversitat d’una manera més natural i inclusiva.
Veure el “pati” com un espai que també ofereix possibilitats d’aprendre i transformar-lo per acomplir una funció molt més extensa és important: El pati s’ha de dissenyar com un espai natural que aculli l’esbarjo, l’emoció i l’aprenentatge, on els infants puguin aprendre a través dels seus sentits i de manera vivencial.

Què és l’aprenentatge cooperatiu?
És la metodologia educativa capaç de fer que, en un grup heterogeni, els alumnes treballin junts per millorar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Es caracteritza per plantejar un objectiu comú i, a diferència del treball en grup, cada alumne és responsable també dels seus companys i no només de si mateix.